ĐẲNG CẤP THÚ CƯNG

 Dog x TeeK -  DCTC 2  Dog x TeeK -  DCTC 2
 Norman x TeeK -  DCTC 3  Norman x TeeK -  DCTC 3
 Snowball x TeeK -  DCTC 4  Snowball x TeeK -  DCTC 4